MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků
MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků

Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení inovativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký.

 

 

Školní vzdělávací program

Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

„KAMARÁDI Z VESELÉ ŠKOLKY“

pro školní roky 2017 - 2021

MOTTO

„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jako hostitel mám radost z  toho, že jsi přišel. Dokud budeš u mne, chci se o tebe starat a dávat ti sílu, abys odcházel s  radostí v  srdci. Dokud ti budou zvyky tohoto kraje cizí, můžeš se je učit se mnou“

J.Prekopová, CH.Schweizerová

Zpracovala: Mgr. Pavlína Pokorná ředitelka MŠ a kolektiv pedagogických pracovnic MŠ

Vydaný: 31. 8. 2017

Aktualizace č. 2: 30. 8. 2019

Schváleno a projednáno: Pedagogickou radou 30. 8. 2019

Platnost: od 1. 9. 2019

Školní vzdělávací program je zpracován se záměrem dlouhodobější vize jeho plnění, cca 3 roky. Zkušenosti však ukázaly, že jeho podoba nemusí být trvalá a konečná, může se měnit, vyvíjet a dotvářet podle aktuálních podmínek. Celý vzdělávací proces ovlivňují děti, pracovníci školy a rodiče.                                              

Č. j. MSOLS33/2017  

 1. Základní údaje o škole

 1.1 Identifikační údaje o mateřské škole
 1.2 Součásti školy

 1. Obecná charakteristika školy

2.1 Obecná charakteristika mateřské školy
2.2 Filozofie mateřské školy
2.3 Poslání mateřské školy
2.4 Hlavní strategie školy

 1. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky
3.2 Životospráva
3.3 Psychosociální podmínky
3.4 Organizace zajištění chodu mateřské školy
3.5 Řízení mateřské školy

 1.  Personální a pedagogické zajištění
 1.  Spoluúčast rodičů a spolupráce s veřejností
 1.  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 1.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných, talentovaných
 1. Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání
 1. Podmínky pro děti s odkladem školní docházky
 1. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
 2. Organizace vzdělávání

4.1 Podmínky pro přijímání dětí
4.2 Třídy mateřské školy
4.3 Průběh dne v mateřské škole s prvky alternativního programu „Začít spolu“

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

5.1 Školní vzdělávací program
5.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu s prvky programu „Začít spolu“

 1. Vzdělávací obsah

6.1 Školní vzdělávací program „Kamarádi z Veselé školky“ - charakteristika obsahu
6.2 Vzdělávací obsah – integrované bloky – charakteristika
6.3 Doplňkové aktivity pro hlavní vzdělávací nabídku
6.4 Vzdělávací obsah pro děti mladší tří let

Evaluační systém

7.1 Hlavní cíl a smysl evaluace
7.2 Plán evaluace
7.3 Zodpovědnost za evaluaci
7.4 Hodnocení výsledků činnosti

Přílohy ŠVP

„Desatero pro rodiče dětí předškolního věku “

„Desatero dobrých rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do mateřské školy “

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program s názvem „Kamarádi z Veselé školky“ volně navazuje na minulé, které byly pod názvem „Kamarádi přírody“ a „Jsme rádi na světě“ plněny. Vzhledem k typu otevřeného dokumentu, jakým je ŠVP, jsme se rozhodli pro doplnění a částečné přepracování ŠVP z důvodů většího začlenění prvků alternativního programu „Začít spolu“ a ekologických aktivit ve škole, ale také dalších oblastí vzdělávání. Tomu odpovídají i naše tři propracované dlouhodobé projekty, na kterých se snažíme stavět a rozvíjet je. Jde o „Malého zahradníčka“, „Celé Česko čte dětem v naší mateřské škole tak trochu jínak“ a ,,Žijeme zdravě, chceme být zdraví“. V souvislosti s profilací mateřské školy na projekty a začleňováním prvků alternativního programu Začít spolu je tento způsob plnění ŠVP vhodným.

Vzdělání uskutečňujeme v naší mateřské škole ve všech činnostech v průběhu dne. Prostředí, které se snažíme vytvářet je takové, v němž se dítě cítí bezpečně, jistě, radostně a spokojeně.   Projevuje se, baví a zaměstnává přirozeným dětským způsobem.

Využíváme odpovídající metody a formy práce. Prožitkové a kooperativní učení a činnosti, které jsou založeny na zážitcích dítěte, radosti z učení, podpory zvídavosti, potřebě objevovat s prvky alternativního programu „Začít spolu“. Také situační učení využívající situace, praktické ukázky je nedílnou součástí forem práce. Spontánní sociální učení jako přirozená nápodoba a získávání vzorů učení je také zařazována do běhu vzdělávání v mateřské škole.

Aktivity, které v předškolním vzdělávání uplatňujeme, jsou spontánní, řízené i nepřímo řízené. Práce probíhají ve skupině či individuálně. Učení, kdy jsou do dětí „nalévány“ hotové poznatky a slovních poučení nepreferujeme. Naopak se snažíme ve všech činnostech o prvky hry, tvořivosti a experimentování v inovativním programu Začít spolu. Frontální výuka je zastoupena ve společném ranním, komunitním či hodnotícím kruhu, kde se děti společně dozvídají formou motivace a společného nadšení náměty a úkoly dne, prožívají významné dny svátků a narozenin, či emoce druhých.

Vzdělávací obsah

 1. Rodiče, přidejte se k nám a pojďte „Začít spolu“ s Vašimi dětmi
 1. vnášet do práce s dětmi co nejvíce pohody a pocitu spokojenosti
 1. vzájemně se respektovat a chválit se
 1. dávat možnost seberealizace
 2. aktivně se zapojit při společných činnostech
 1. nabídnout dostatek časového prostoru pro tvořivost, fantazii a svobodné rozhodování
 1. dejme dětem možnost připustit jiný názor, snažit se domluvit
 1. podporovat přirozený růst rozvoje povzbuzováním, vzájemným nezesměšňováním
 1. klást na děti přiměřené nároky, povinnosti a úkoly
 1. podporovat a záměrně směřovat rozvoj dítěte, aby vyrůstalo svobodně, ale s dobrými morálními vlastnostmi a kladným vzorem
 1. vést k důslednosti
 1. společně řešit problémy, nacházet prospěšné východisko, jak působit na děti problémové, sjednotit požadavky a cíle výchovy
 1. učit děti základům slušného chování doma i v okolí, úcty k druhému
 1. učit děti vzájemně si pomáhat
 1. neodrazovat dětí od věci nových, nepoznaných, podporovat poznání cizího,  nepoznaného
 1. vést děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my – lidé
 2. dávat kladný příklad svého chování

Školní vzdělávací program „Kamarádi z Veselé školky“ - charakteristika obsahu

Ke splnění vytyčených rámcových cílů a respektováním principů vzdělávání na naší mateřské škole jsme stanovili tento vzdělávací obsah. Je rozpracován tak, aby bylo dosaženo všech kompetencí, kterých by dítě mělo zpravidla dosáhnout při ukončení docházky do mateřské školy. Jsou formulovány jako výstupy. Při plánování vzdělávání budeme vycházet z integrovaných bloků. Integrované vzdělávání představuje model přímé práce s dětmi, který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Témata a vzdělávací záměry jsou promítnuty do nabídky odpovídající konkrétně cíleným promyšleným činnostem a hrám. Součástí každého integrovaného bloku je také vzdělávací nabídka činností.

Program je uspořádán do tří hlavních školních integrovaných bloků, které nastiňují tematické okruhy vzdělávacího obsahu v  návaznosti na přírodní cyklus a život okolo nás.

Z  nich vyplývají dílčí tematické bloky, které jsou rozpracovány učitelkami na jednotlivých třídách. Z  nich se pak odvíjí možná podtémata. Možná podtémata jsou dětem blízká. Jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních zákonitostí, společenských situací, které jsou s nimi spojeny. Bezprostředně tak souvisí s každodenní realitou života dítěte a jsou tak citlivě vložena do posloupnosti celého roku. Názvy možných podtémat uvedených v ŠVP vyjadřují pouze tematické oblasti, kterým se mají učitelky s dětmi věnovat pracovat s nimi na úrovni třídy. Učitelky si mohou možná podtémata pojmenovat svými názvy, které budou vyjadřovat např. motivační propojení jejich TVP apod. a zařazovat je dle potřeb dětí, na základě aktuální situace v přírodě apod. K jednotlivým dílčím tematickým blokům a jejich podtématům si učitelky ve svých třídách stanovují dílčí cíle, očekávané výstupy, z  nich vyplývající konkretizované výstupy a již zcela konkretizovanou nabídku vzdělávacích činností, které jsou uvedeny v  obecnější podobě v charakteristice školních integrovaných bloků a prostřednictvím kterých dětem vytvářejí co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání.

ŠVP je vypracován pro nejstarší věkovou skupinu dětí.

Učitelky si pro mladší dětí si vybírají možná podtémata podle věku a schopností dětí.  Učitelky dětem ve své třídě také přizpůsobují vzdělávací nabídku, výstupy a způsoby směřování k  dílčím kompetencím.

Školní integrované bloky nemají přesné časové vymezení (délku trvání), určují si je na základě podmínek samy učitelky.

,,KAMARÁDI Z VESELÉ ŠKOLKY"

 1. ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

 regular_smile,,BARVIČKOVÉ ČAROVÁNÍ VE VESELÉ ŠKOLCE"regular_smile

1.1 Dílčí tematický blok 

BAREVNÉ DNY VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata
 • Veselá školka nás volá
 • Kamarádi ve Veselé školce
 • Loučení se sluníčkem a létem        
 • Méďové a Veverky zkoumají přírodu a okolí
 • Co viděl drak z výšky?

1.2 Dílčí tematický blok 

JAKÉ TAJEMSTVÍ SKRÝVÁ ZAHRADA, POLE A LES?   

 • možná podtémata 
 • Na poli
 • Na zahradě (ovoce, zelenina)
 • V lese

1.3 Dílčí tematický blok 

PODZIMNÍČKOVO ČAROVÁNÍ VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata
 • Skřítek Podzimníček
 • Mám barevný deštníček
 • Bylinkové čarování
 • Zahradní uspávání
 1. .ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

regular_smile,,PANÍ ZIMA ČARUJE VE VESELÉ ŠKOLCE"regular_smile

2.1 Dílčí tematický blok  

VESELÁ ŠKOLKA SE TĚŠÍ NA JEŽÍŠKA

 • možná podtémata  
 • Kouzelný čas adventu
 • Peklo, peklo, peklíčko
 • Dopis pro Ježíška
 • Až zacinká zvoneček
 • My tři králové jdeme k Vám

2.2 Dílčí tematický blok  

BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ VESELÉ ŠKOLKY

 • možná podtémata  
 • Ptáčči u krmítek
 • Zimní radovánky, hry a sporty
 • Sněhuláček panáček
 • Zvířátka v zimě
 • Putování s tučňákem
 • Z pohádky do pohádky         
 • Masopust - Karnevalový rej
 1. .ŠKOLNÍ INTEGROVANÝ BLOK

regular_smile,,SLUNÍČKO, VSTÁVEJ, BARVIČKY DO VESELÉ ŠKOLKY DÁVEJ "regular_smile

3.1 Dílčí tematický blok 

VESELÁ ŠKOLKA PROBOUZÍ SLUNÍČKO

 • možná podtémata  
 • Přišlo jaro k nám
 • Hřej sluníčko hřej
 • Krtkova zahrádka
 • Barevná cesta do Veselé školky

3.2 Dílčí tematický blok 

ZROD ŽIVOTA VE VESELÉ ŠKOLCE

 • možná podtémata  
 • Překvapení ze skořápky
 • Hody, hody doprovody
 • Vítáme mláďátka
 • Čarodějnický rej
 • U maminky v bříšku
 • Maminky ve Veselé školce mají svátek
 • U nás doma

3.3 Dílčí tematický blok 

MALÍ OBJEVITELÉ Z VESELÉ ŠKOLKY

 • možná podtémata  
 • Týden dětských radostí
 • Malý cestovatel - svět kolem mě
 • Cesta do pravěku
 • Malí ekologové zkoumají kulatý svět
 • Hádej,čím jsem - Profese
 • Loučení s Veselou školkou

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Svátek

Svátek má Valdemar

Zítra má svátek Vilém

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:54

Slunce zapadá:20:52