MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků
MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků

Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení inovativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký.

 

 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dětí a jejich zákonných zástupců

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim (dále jen MŠ), se sídlem Osady Ležáků 767, Skuteč, 539 73, IČ: 75015943 si Vás z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dětí, zákonných zástupců, příp. jiných osob určených zákonnými zástupci, a to včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Co je to osobní údaj?

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. dítě navštěvující MŠ, zájemci o přijetí do MŠ, zákonní zástupci dítěte, příp. jiné osoby určené zákonnými zástupci). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se můžete obrátit?

Kontaktní údaje MŠ jako správce osobních údajů:

 • Název: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
 • Sídlo: Osady Ležáků 767, Skuteč, 539 73
 • IČ: 75015943
 • ID datové schránky: 58pky7y
 • E-mail: reditelna@mslezakuskutec.cz
 • Telefon: 469 350 252

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Jméno a příjmení: Ing. Lenka Šiklová
 • E-mail: poverenec@skutec.cz
 • Telefon: 777 845 161

Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli plnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy, nebo plnit úkoly ve veřejném zájmu, zejména:
 • přijímání do MŠ k předškolnímu vzdělávání,
 • zajištění průběhu předškolního vzdělávání, vedení školní matriky a katalogového listu dítěte,
 • vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, oznamovací povinnosti MŠ  vůči příslušným orgánům a evidence úrazů.

Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů (zejména školským zákonem, vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení, správním řádem aj.), které organizaci stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu je povinna zpracovávat osobní údaje.V tomto případě jste povinni osobní údaje poskytnout, jinak nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dítěte:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, bydliště)
 • údaje související s evidencí ve školní matrice (údaje o předchozím vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje vztahující se k docházce aj.),
 • ostatní údaje (údaje o očkování, zdravotní pojišťovna, sourozenec ve škole, údaje o zdravotním stavu, o obtížích, o znevýhodnění, o poskytování podpůrných opatření),
 • údaje související s příp. úrazem (popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, datum a místo úrazu, zdravotní pojišťovna, identifikační údaje svědka úrazu).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů zákonných zástupců:

 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště),
 • kontaktní údaje (telefon, email, datová schránka),
 • ostatní údaje (vztah k dítěti, podpis).
 1. Za účelem plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů (kroužky) vyžadujeme údaje, které jsou nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí a zákonných zástupců:

 • identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště),
 • údaje související s konkrétním typem smlouvy (předmět smlouvy, číslo bankovního účtu).
 1. Dále zpracováváme osobní údaje za účelem propagace školy a poskytování informací o uskutečněných akcí MŠ. Zmíněný účel zajišťujeme v našem oprávněném zájmu, abychom mohli propagovat pořádané akce a poskytovat informace o uskutečněných akcích pořádaných MŠ, jak pro děti, jejich rodiče i pro veřejnost.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí a zákonných zástupců:

 • Fotografie, zvukové a obrazové záznamy bez bližší identifikace např. jménem.
 1. Kontaktní osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace s MŠ zejména pro případ úrazu, vyzvedávání dítěte nebo jiné naléhavé situace. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě titulu oprávněného zájmu správce či třetí strany.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí a zákonných zástupců:

 • kontaktní údaje (telefon, email).
 1. Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž Vás vždy seznámíme před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje snadnější přístup zákonných zástupců k informacím, použití fotografií, účast v soutěžích organizaci mimoškolních akcí aj.

Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny v okamžiku jejich předání. Ke zpracování osobních údajů dochází jak manuálně, tak elektronických informačních systémech. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti, a to i po skončení pracovního poměru k MŠ.

MŠ neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Vás nebo Vaše dítě (tzv. profilování).

Ve vymezených případech používáme ke zpracování osobních údajů zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme a následně zpracováváme přímo od zákonných zástupců dítěte. Další údaje získáváme v průběhu předškolního vzdělávání dítěte (hodnocení apod.). Údaje můžeme získávat z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, školské poradenské zařízení apod.

Jakým subjektům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům - zřizovateli, soudům, Policii ČR, OSPOD, kontrolním orgánům – České školní inspekci, finančním úřadům), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů s MŠ, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, osobám vykonávající u správce odbornou praxi nebo stáž, externí účetní. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, příp. pro ochranu oprávněných zájmů MŠ. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje nenávratně zničeny nebo předány do státního archivu.

Pokud bychom zpracovávali osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, činili bychom tak po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Každý, jehož údaje zpracováváme má:

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracovávání osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Jak a kde uplatnit práva?

Pro uplatnění žádosti kontaktujte správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedených kontaktech. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

Doporučené způsoby podání žádosti na přístup k osobním údajům

Žádost můžete učinit:

 • písemně s úředně ověřeným podpisem a doručit poštou nebo osobně na adresu Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim, Osady Ležáků 767, Skuteč, 539 73
 • v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu reditelna@mslezakuskutec.cz nebo poverenec@skutec.cz
 • prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele do datové schránky MŠ: 58pky7y;
 • ústně do písemného protokolu u správce s ověřením totožnosti žadatele.

Náležitosti žádosti o podání informace:

 • Ze žádosti o podání informace musí být patrno, kdo žádá, o jakou informaci se jedná a že je určena MŠ.
 • Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele identifikovat, tj. zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození, a dále podpis osoby, která o informaci žádá.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení na ochranu osobních údajů. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou náhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Jaká jsou naše bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Úplné znění obecného nařízení na ochranu osobních údajů je dostupné zde.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en (952.9 kB)

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:11

Slunce zapadá:20:53