MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků
MŠ Skuteč Osady Ležáků
MŠ Skuteč, Osady Ležáků

Filozofií naší MŠ je škola rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Základem je prožitkové učení inovativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký.

 

 

Naše Veselá školka - Motto - Vize - Poslání - charakteristika

Představení Veselé školky  

Filosofie naší mateřské školy

Filozofií naší MŠ je vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, ve kterém budou prožívat plnohodnotné, radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Budou zde respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita. Mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily. Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své děti a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance. Důraz při tom klademe na proces učení se, aby si děti co nejlépe rozvíjely formou učení hrou své kompetence a byly připravené se i dále vzdělávat a těšily se na to. Přitom se však učili všichni v mateřské škole. Učitelky a zaměstnanci školy a to nejen prostřednictvím promyšleného systému vzdělávání a sebevzdělávání, ale i kontinuálním zlepšováním své činnosti na základě vzájemného sdílení nápadů a zkušeností. To vše na základě stále probíhající společné evaluace všech procesů a výsledků naší práce.

MOTTO                                                                      

„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jako hostitel mám radost z toho, že jsi přišel. Dokud budeš u mne, chci se o tebe starat a dávat ti sílu, abys odcházel s radostí v srdci. Dokud ti budou zvyky tohoto kraje cizí, můžeš se je učit se mnou“

J.Prekopová, CH.Schweizerová

Toto motto je naplňováno ve všech činnostech naší mateřské školy každý den. Základem je prožitkové učení dle inovativního vzdělávacího programu „Začít spolu“, který je svým obsahem a zaměřením naší práci a nastavení všech zúčastněných velmi blízký.

https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/

Základní myšlenkou vzdělávacího programu „Začít spolu“  je umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání, které by bylo v souladu s demokratickými principy, respektovalo jejich osobnost, vedlo je k zodpovědnému jednání a ke kritickému myšlení.

Program „Začít spolu“ představuje jednu z konkrétních cest, jak realizovat výchovu a vzdělávání orientovanou na dítě jako celistvý proces. Propaguje humanistickou a demokratickou formu výchovy a vzdělávání. Právě v této oblasti je kladen důraz na individuální přístup k dítěti, prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnosti, na učení se ze života a pro život, vzájemnou kooperaci, tedy společné partnerství školy, rodiny i společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Jádrem vzdělávacího programu „Začít spolu“ je pedagogika orientovaná na dítě. Velký důraz se proto klade na vlastní potenciál dětí, podnětné prostředí, uznání a empatické naslouchání. Úcta k dítěti, respekt a vzájemná důvěra se považuje za samozřejmé. Klíčový význam z hlediska úspěšnosti vzdělávání má především to, jak se dítě cítí a co v mateřské škole celý den prožívá. Prvořadé je, aby bylo spokojené, vyrovnané a cítilo se bezpečně. Pak teprve následuje jeho zdravý rozvoj a efektivní učení. K tomuto přispívá přístup učitele. Ten v programu „Začít spolu“ vystupuje v roli partnera, pomocníka,  průvodce dítěte na jeho cestě za poznáním a věděním.

Program „Začít spolu“ nabízí vodítko, jak se nenásilně a beze stresu vyrovnávat s  nároky a problémy 21. století. Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Cílem vzdělávání inovativního programu „Začít spolu“ je vytvářet podmínky pro to, aby se děti učily:

 1. Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 1. Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit  je.
 1. Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost.
 1. Být tvůrčí a mít představivost.
 2. Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, kde žijeme.
 1. Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se zejména evropská pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje (učení Komenského, Montessoriové, myšlenky a praktické zkušenosti reformní pedagogiky, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera…)

Poslání mateřské školy

Naše mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také Úmluvu o právech dítěte, s ohledem na své specifické postavení. Pedagogické pracovnice pečují o děti a chrání je před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje tak zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností. Snaží se vést dítě ke zdravému životnímu stylu. Přiměřeně rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dítěte. Učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii. Budovat zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Vést děti k tomu, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor. Připravovat dítě ke vstupu do základní školy a k celoživotnímu učení.

Hlavní strategie mateřské školy

 • Vytvářet klima školy s klidným a příjemným prostředím, ve kterém se děti cítí šťastně a spokojeně a do MŠ se těší. Zaměstnanci jsou jejich oporou, průvodci a partnery. Navzájem se respektují.
 • Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.
 • Vést děti ke všem daným klíčovým kompetencím.
 • V návaznosti na výchovu dětí v rodině zajistit všestrannou péči o děti předškolního věku. Tvořit neodmyslitelný trojúhelník DÍTĚ – RODIČ – MŠ.
 • Budovat úzkou spolupráci a vztahy s rodiči dětí MŠ
 • Propagací práce školy na veřejnosti ještě více zvýšit její konkurenceschopnost a zájem o ni.

Obecná charakteristika mateřské školy

Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim je mateřskou školou s právní subjektivitou. Jde o příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Město Skuteč. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy (dále jen MŠ). Nachází se na území okresu Chrudim. Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými Krajským úřadem Pardubice na neinvestiční výdaje a s finančními prostředky na provoz od zřizovatele Města Skuteč. Hospodářský výsledek je v posledních letech vyrovnaný.

Provoz Městské mateřské školy ve Skutči byl zahájen ve školním roce 1978 / 1979 slavnostním otevřením. Budova byla postavena svépomocí. Celý areál tvořily 3 bloky. Hospodářská budova (kuchyň, sklady, kancelář, ředitelna, šatna zaměstnanců a prádelna), MŠ a jesle. V době otevření MŠ zde pracovaly 4 paní učitelky, z nich jedna ředitelka, v jeslích dvě kvalifikované zdravotní sestry a provozní personál.

Jedná se o dvoupatrovou MŠ pavilónového typu s dvěma třídami, která prošla rekonstrukcí se zateplením. Je umístěna v klidné, ale strategické části města Skutče. Je obklopena rodinnými domy, sídlištěm a velkou zahradou se zelení. Převážná část přijatých dětí do MŠ je právě ze zmíněného sídliště a okolí. MŠ navštěvuje i mnoho dětí z nedalekých vesnic a měst. Spádovost je určena pro území celého města. Obě třídy jsou naplněny vždy do počtu 28 dětí. Celkově se tedy jedná o kapacitu 56 míst celkově. MŠ má povolenou nejvyšší výjimku z počtu dětí. Vzdělávací a výchovnou činnost zde zastává pět pedagogických pracovnic. Ředitelka a tři učitelky na celý úvazek. Čtvrtá učitelka na úvazek částečný jako zajištění souběžné překrývající práce učitelek na třídě. Také školní asistentka na poloviční úvazek. Dvě provozní pracovnice tvoří neodmyslitelnou součást týmu.

Třídy jsou vybaveny novým vhodným nábytkem respektujícím výšku dětí. Tvoří zákoutí ve smyslu center aktivit dle vzdělávacího programu Začít spolu. Dále novými moderními hračkami, knihami, didaktickými pomůckami a tělovýchovným náčiním, které vybízí ke spontánním, řízeným nebo nepřímo řízeným činnostem, koberci pro herní, vzdělávací a odpočinkové činnosti, klávesovými nástroji, CD přehrávači pro hudebně pohybové aktivity, počítači, TV monitorem v první třídě a interaktivní tabulí ve třídě druhé. MŠ má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. K členění prostoru jsou určeny paravány a dělený nábytek ve výšce dětí s volnou věku úměrnou nabídkou. Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a průběžně se doplňuje. Odpovídá počtu a věku dětí. Ke každé třídě pak přísluší herna, nová sociální zázemí, úložné prostory pro lehátka a matrace, kabinety s pomůckami, koutek pro experimentování, šatny a chodba. Třídy jsou prostorné a světlé, na každém patře je také výdejna jídla a v přízemí se nachází sklad prádla, čisticích prostředků. Ze třídy v přízemí je vchod na terasu, která je velmi často využívána nejen jako propojení se zahradou. Kuchyň jako samostatný subjekt s hospodářskou budovou jsou odděleny spojovací chodbou. 

Budova MŠ s vestibulem je vhodně umístěna dále od hlavní komunikace, se kterou je spojena přístupovým chodníkem, uprostřed zahrady se vzrostlými smrky nedaleko přírodního areálu Horka. Můžeme se tak rychle dostat do nedalekých polí a lesů, které navštěvujeme. Naskýtá se tak možnost skloubit v praxi přírodní poznatky s poznatky ze života města. Školní zahrada je doplněna průlezkami, skluzavkou, dvěma pískovišti opatřenými ochrannými sítěmi, zahradním altánkem. Umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Koncepce MŠ a vzdělávací záměr je zaměřen nejen na celkový harmonický rozvoj dítěte dle vzdělávacího programu „Začít spolu“ v souladu s RVP PV, ale  zaměřuje se i na ekologii, souznění s přírodou a světem okolo nás. Celkovým kladným morálním nastavení ve smyslu zodpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí. Pracujeme a vytváříme ze všech dostupných materiálů z okolí, z přírodnin, učíme se pomáhat přírodě a žít v souladu s ní a celým světem, který nás obklopuje po celý rok.

O škole

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Svatý Pavel z Noly zaplavuje štoly.

Svátek

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:45

Slunce zapadá:21:10